Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny

red. Tomasz Głowiński, Marek Zawadka

e-zarowego

Wraz z osiągnięciem niezwykle wysokiego poziomu eksploatacji zasobów środowiska naturalnego, zagadnienie ekologii stało się tematem badań, obserwacji i spekulacji. Spod strzech aż po obrady najważniejszych instytucji rządzących – wszyscy dziś rozmawiają o ekologii. Nad tematem tym pochylili się również prelegenci XI edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, którzy omówili aspekt historyczny ochrony i wykorzystania zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich.

W książce omówiono specyfikę oraz mechanizmy działania naszego ekosystemu począwszy od średniowiecza aż po czasy współczesne. Z dwudziestu pięciu rzetelnych rozdziałów dowiadujemy się między innymi o wpływie polityki na środowisko naturalne, dlaczego łowiectwo zaliczane jest do środków jego ochrony oraz jakie znaczenie miało zacofanie gospodarcze dla stanu polskiej przyrody.

400 stron B5, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

Wrocław 2016

ISBN 978-83-62584-85-7

Cena 35 PLN

zamów-new

 


Spis treści

Tomasz Głowiński, Wstęp 7

Piotr Badyna, Łowiectwo jako forma ochrony przyrody 11

Jarosław Szymański, Między klasycyzmem a sentymentalizmem – postrzeganie środowiska i krajobrazu naturalnego w świetle wybranych osiemnastowiecznych źródeł śląskich 23

Szymon Kazusek, Pozwolenia na eksploatację lasów królewskich w Koronie za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 37

Elżbieta Adamczyk, Władze miasta wobec zagrożeń środowiska naturalnego – z XIX-wiecznej przeszłości Krakowa 57

Krzysztof Broński, Gospodarowanie zasobami leśnymi w Galicji (zarys problematyki) 71

Robert Lipelt, Zasoby lasów w Galicji w drugiej połowie XIX  i na początku XX wieku, w świetle statystyk  państwowych 89

Patrycja Ziomek, Formy aktywności sudeckich towarzystw górskich w dziedzinie ochrony przyrody na  przełomie XIX i XX wieku 101

Agnieszka Latocha, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki regionu kłodzkiego w XIX i XX wieku 113

Cecylia Leszczyńska, Zasoby naturalne a struktura przemysłu: Podlasie w stuleciu 1870–1970 131

Elżbieta Słabińska, Ochrona zasobów leśnych w II Rzeczypospolitej na przykładzie działalności Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 147

Jerzy Gapys, Gospodarka wodna i leśna w Wyszynie Fałkowskiej w świetle kopiału majątkowego 1927–1939 159

Aleksandra Arkusz, Zanieczyszczenie środowiska w Krakowie – przypadek Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa" 177

Dariusz Jarosz, Początki zainteresowania władz i społeczeństwa PRL zanieczyszczeniem powietrza 189

Paweł Grata, Problemy ochrony środowiska w Rzeszowie po  II wojnie światowej (1944–2014) 209

Beata Konopska, Andrzej Ciołkosz, Z góry widać lepiej – dane obrazowe o stanie środowiska naturalnego i ich użyteczność dla  władzy PRL 225

Jakub Kujawa, Zagrożenia ekologiczne na przykładzie regionu Pomorza i Kujaw w Polsce Ludowej 237

Karolina Rybicka, Rekultywacja środowiska naturalnego okolicy dwóch zbiorników poflotacyjnych byłych Zakładów Górniczych „Lena" w Wilkowie 259

Sylwia Straszak-Chandoha, Adriana Merta-Staszczak, Chemizacja rolnictwa a ochrona zasobów naturalnych w okresie PRL ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska 265

Zygmunt Woźniczka, Ochrona środowiska na Górnym Śląsku w okresie Polski Ludowej (zarys problemu) 281

Hubert Wilk, Wybrane aspekty rozwoju motoryzacji i jego wpływu na środowisko naturalne w powojennej Polsce 297

Sławomir Kamosiński, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw a problem ochrony środowiska naturalnego 307

Adam Czmuchowski, Zasoby naturalne rejonu Gór Świętokrzyskich – w kontekście historycznym i współczesnym na przykładzie województwa świętokrzyskiego 327

Maciej Szymczyk, Ekologiczne aspekty wyrobu papieru od średniowiecza do czasów współczesnych – zarys problematyki 349

Jarosław Dulewicz, „Brudna woda brzegi rwie..." Zanieczyszczenie rzek w Polsce w latach 1971–1989 (wybrane zagadnienia) 363

Beata Cichewicz, Agnieszka Szlęk, Finansowanie projektów proekologicznych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007–2013. Wybrane aspekty 379

 


Poprzednia strona: Katalog publikacji
Następna strona: Kontakt