Otwarta księga

Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów

Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów

pod redakcją Tomasza Głowińskiego

Termin Kresy Zachodnie powstał dopiero w drugiej połowie XIX w. w nawiązaniu do pojawiającego się od XVII w., a spopularyzowanego przez Wincentego Pola w połowie XIX stulecia, szerzej przyjętego terminu Kresy Wschodnie. Początkowo oznaczał on dawne pograniczne ziemie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, które leżały na zachód i północ od granic powstałego w trakcie Kongresu Wiedeńskiego Królestwa Polskiego, a więc przede wszystkim Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Nazwa ta jednak, podobnie jak Kresy Wschodnie, nabierała z czasem i w zmiennych okolicznościach, nowego znaczenia. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. do Kresów Zachodnich dołączono zarówno Górny Śląsk, jak i Warmię, a z biegiem czasu w II  Rzeczypospolitej, zwłaszcza w terminologii obozu narodowo-demokratycznego, funkcjonować zaczęły jako ich część także Śląsk Opolski, Dolny Śląsk, a nawet, choć rzadziej, Pomorze Słupskie i Szczecińskie. Po II wojnie światowej terminem tym zaczęto nazywać wszystkie ziemie włączone do Polski kosztem pokonanej III Rzeszy. Ziemie te - nazywane też, zwłaszcza w propagandzie, polskim Dzikim Zachodem - kusić miały „osadników" swym bogactwem, dziewiczością i szansami, jakie miały dawać każdemu, kto odważy się na nich zamieszkać.

334 strony B5, papier offset, oprawa miękka, waga do przesyłki 524g

Wrocław 2015

ISBN 978-83-62584-76-5

Cena 32 PLN

zamow

Spis treści

Tomasz Głowiński

 

Wstęp    7

Jarosław Szymański

Prawo górnicze książąt legnickich Ludwika  I i Wacława I z 1342 roku - przyczynek do dziejów górnictwa złota na Śląsku 11

Radosław Gaziński

Handel na pograniczu. Problemy pomorsko-brandenburskiej wymiany lokalnej w XVI wieku 25

Maciej Tymiński, Piotr Koryś

Przed i po Wielkiej Wojnie - struktura zawodowa na ziemiach polskich 1900-1921   35

Jan Miłosz

Użyteczność administracji publicznej i samorządowej na tzw. ziemiach zachodnich 47

Jarosław Dulewicz

Obraz(y) Ziem Odzyskanych w świetle sprawozdań delegacji zwiadowczych i dokumentów osobistych migrantów zwojewództwa kieleckiego (1945-1950   67

Jakub Kujawa

Problematyka ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich w działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Zachodniego w Bydgoszczy 1945-1950    83

Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz

Nieruchomości poniemieckie w świetle powojennych aktów prawnych i orzecznictwa 99

Zygmunt Woźniczka

Kresowiacy na Górnym Śląsku po 1945 roku (wybrane problemy)   111

Janusz Kaliński

Wpływ zmiany granic politycznych na  gospodarkę Polski powojennej   127

Bartosz Kruk

Kolej wprocesie zasiedlenia Dolnego Śląska po  II wojnie światowej   139

Sławomir Kamosiński

Turystyka sentymentalna w zachodniej Polsce. Zarys problemu   159

Falk Flade

Transgraniczne dostawy energii elektrycznej na Dolnym Śląsku od lat pięćdziesiątych XX wieku 171

Dariusz Jarosz

Odra i inne problemy: ziemie zachodnie w dyskursie władz PRL w latach 1957-1961 183

Robert Skobelski

Gierkowskie przyspieszenie po zielonogórsku. Rozwój gospodarczy Zielonej Góry w latach siedemdziesiątych XX wieku 197

Tomasz Przerwa

Upadek sowiogórskiego tkactwa chałupniczego    215

Myszczyszyn Janusz

Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej (drogowej ikolejowej) w XIX i początkach XX  wieku na przykładzie prowincji Pomorze 227

Patrick Starczewski

Losy przemysłu świdnickiego wczoraj i dziś - na  przykładzie fabryki Främbs & Freudenberg 245

Lucyna Błażejczyk-Majka

Ziemie zachodnie we współczesnej gospodarce polskiej: analiza statystyczna na przykładzie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego   255

Rościsław Żerelik

Od Stephansdorfu do Szczepanowa. Z dziejów wsi dolnośląskiej w latach 30.-50. XX wieku 273

Regina Pacanowska

Polscy przedsiębiorcy z Dolnego Śląska przełomu XX i XXI w.  Casus Dariusza Miłka - twórcy sieci CCC 291

Krzysztof Popiński

Szkolnictwo wyższe na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1989 311

 

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional