Otwarta księga

Historia + Kultura + Globalizacja vol. 6

Zespół redakcyjny: Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński, Aleksandra Janus 

ISBN 978-83-62584-78-9

 

624 stronz, format B5, oprawa miękka

 

Cena 25 PLN

 

 

+++++++++++++++++++

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie . . . 11

 

CZĘŚĆ I

 

Teksty

 

Katarzyna Andrejuk

 

Od osłony do demonstracji. Hidżab z perspektywy muzułmanek europejskich . . . 17

 

From Covering to Manifestation. Hijab in the Perspective of European Muslim women . . . 28

 

Anna Maria Dubaniewicz

 

Przedmioty obce i swojskie . . . 31

 

Of Objects Familar and Unfamiliar . . . 39

 

Jakub Gałuszka

 

Kultura lokalna - kultura globalna. Przeobrażenia twórczości muzycznej w dobie globalizacji kultury . . . 41

 

Local Culture - Global Culture. The Transformations of Musical Creativity in the Time of Globalization . . . 54

 

Aleksandra Janus

 

Mołdawia - kraj trzech stolic . . . 55

 

Moldavia: The Country of Three Capitals . . . 63

 

Franciszek Kusiak

 

Kryzys na rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży niezabudowanych działek gruntu we Wrocławiu w latach 2008-2009 . . . 67

 

The Crisis in the Real Estate Market with Specific Reference to the Sale of Unbuilt Plots in Wroclaw Between 2008-2009 . . . 82

 

Katarzyna Majbroda

 

Antropolog(ia) wobec globalizującego się świata. Globalizacja - nowa nazwa dla starych stylów myślenia w antropologii kulturowej? . . . 83

 

Anthropology in the Face of the Globalizing World. Globalization - A New Name for Old Ways of Thinking? . . . 97

 

Janusz Myszczyszyn

 

Koleje żelazne i Niemiecki Związek Celny (Deutscher Zollverein) w procesach integracji i globalizacji gospodarczej w XIX w. . . 99

 

Iron Railway and the German Zollverein in the Integration Processes and in the Economic Globalization in the Nineteenth Century . . . 114

 

Magdalena Pancewicz-Puchalska

 

Globalizacja - czy koniec habitusu? . . . 115

 

Globalization - The End of Habitus? . . . 126

 

Marek Pawlak

 

„Świat w kawałkach". Globalne migracje i doświadczenia transnarodowe . . . 127

 

"The World in Pieces". Global Migrations and Transnational Experiences . . . 136

 

Renata Tańczuk

 

Kryzys i kolekcja . . . 137

 

Crisis and collection . . . 145

 

Justyna Teodorczyk

 

Hipisowska kontestacja lat 60. i 70. XX w. na fali i w pułapce kryzysu. O globalistycznych aspektach subkultury dzieci- kwiatów . . . 147

 

Global Aspects of the Subculture of the Flower Children. Hippie Contestation of the Sixties and Seventies as an Outcome and Victim of Crisis . . . 155

 

Sławomir Wieczorek

 

Chopin 2010 i „globalizacja niczego" . . . 157

 

Chopin 2010 and the „Globalization of Nothing" . . . 166

 

Komentarze

 

Michał Kasprzak

 

Komentarz do tekstu Leszka Kopciucha „Idea «kryzysu» w filozofii dziejów" (KHG, Nr 8) . . . 169

 

Leszek Kopciuch

 

Komentarz do tekstu Agaty Strządały „Kryzys globalnej biśtyki. Neokonfucjańska krytyka bioetyki globalnej" (KHG, Nr 8) . . . 172

 

Leszek Kopciuch

 

Komentarz do tekstu Karoliny Golinowskiej „Sztuka doby kryzysu" (KHG, Nr 8) 175

 

Adam Nobis

 

O kryzysie hiszpańskim i amerykańskim. Uwagi poczynione na marginesie tekstu Magdaleny Barbaruk „Hiszpański «kryzys XVII wieku»" . . . 177

 

Andrzej Polus

 

Głos w dyskusji. Pozycja Chin na arenie międzynarodowej w dobie kryzysu . . . 180

 

Recenzje

 

Krzysztof Jaskułowski

 

Myśleć jak antropolog [Philip Carl Salzman, Patricia C. Rice (red.) Myśleć jak antropolog, przekład Ola i Wojciech Kubińscy, wstęp Wojciech J. Burszta. . . 185

 

Marta Swoboda

 

Obrazy tchnące wielkomiejskim życiem - Rafał Karcz . . . 190

 

CZĘŚĆ II

 

Teksty

 

Piotr Badyna

 

Czy XIX-wieczne przyrodoznawstwo miało charakter globalny? Casus Karola Darwina . . . 197

 

Were Nineteenth-Century Natural Sciences Global? The Casus of Charles Darwin . . 209

 

Monika Banaś

 

Globalnośæ z perspektywy północnej. Nordycki model społeczeństwa opartego na wiedzy . . . 211

 

Globality from the Northern Point of View. The Nordic Model of the Society of Knowledge . . . 223

 

Krzysztof Borysławski

 

Problem zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka . . . 225

 

The Problem of the Racial Diversity of the Human Species . . . 239

 

Franciszek Czech

 

Indeksy globalizacji. Atuty i ułomności neopozytywistycznych pomiarów nasilenia procesów globalizacyjnych . . . 241

 

The Indexes of Globalization: The Pros and Cons of Neo-Positivist Measures of the Advancement of Globalization Processes . . . 260

 

Piotr Jakub Fereński

 

Purpurowy wędrowiec . . . 261

 

The Purple Wanderer . . . 271

 

Łukasz Fijałkowski

 

Postkolonializm a studia nad bezpieczeństwem międzynarodowym . . . 273

 

Postcolonialism and International Security Studies . . . 284

 

Karolina Golinowska

 

Globalne struktury współczesnego świata sztuki . . . 285

 

Global Structures of the World of Modern Art . . . 296

 

Katarzyna Jasikowska

 

Globalna Edukacja - wyzwanie dla systemu oświaty i nauki w globalnym świecie . . . 297

 

Global Learning: A challenge for Education and Science System in a Global World 313

 

Ałła Kyrydon, Sergij Trojan

 

„Laboratorium historyka": Historyk i wpływy nowoczesnego społeczeństwa . . . 315

 

"Historian's laboratory": Historian and reputation of a modern society . . . 323

 

Janusz Myszczyszyn

 

Rola polityki wolnego handlu z uwzględnieniem infant industry w kształtowaniu fundamentów gospodarki światowej . .. 325

 

The Role of Free Trade with Infant Industry Participation in the Construction of World Economy . . . 340

 

Piotr Napierała

 

„Świat Zachodu", „Wschód" i idea postępu w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii . . . 341

 

‘Western World', ‘East' and the Idea of Progress in Eighteenth Century Britain . . . 356

 

Adam Nobis

 

O różnych globalnościach . . . 357

 

On Different Globalities . . . 370

 

Andrzej Polus

 

Kontrowersje związane z przeszczepianiem teorii postkolonialnej na grunt stosunków międzynarodowych . . . 371

 

Controversies over the Incorporation of Poscolonial Theory into the Field of International Relations . . . 382

 

Stanisław Rosik

 

„Nie ma barbarzyńcy ani Greka..." W sprawie narzędzi globalistycznej interpretacji dziejów w myśli wieków średnich na przykładzie recepcji nowotestamentowych idei w historiografii XI i XII w. . . 383

 

„There is no Barbarian Or Greek...". On the Use of Global Interpretation in Reference to the Middle Ages History of Thought on the Example of the Reception of the New Testament Ideas in XI and XII century's Historiography 391

 

Piotr Siuda

 

Homogenizacja i amerykanizacja globalnej popkultury . . . 393

 

Homogenization and Americanization of Global Pop Culture . . . 406

 

Komentarze

 

Joanna Cymbalista

 

Komentarz do tekstu Aleksandry Lato Ikonicznośæ we współczesnym, zglobalizowanym świecie - formą komunikacji czy manipulacji? (Kultura - Historia - Globalizacja nr 3) . . . 409

 

Rafał Ilnicki

 

Komentarz do artykułu: Kryzys medialny w netokracji Monika Marta Przybysz (Kultura - Historia - Globalizacja nr 8) . . . 411

 

Witold Jakubowski

 

Komentarz do artykułu Piotra Siudy Homogenizacja i amerykanizacja globalnej popkultury (Kultura - Historia - Globalizacja nr 10) . . . 414

 

Agnieszka Jaśkiewicz

 

Komentarz do artykułu Mirosławy Wawrzak-Chodaczek Nowe style życia w zglobalizowanym świecie (Kultura - Historia - Globalizacja nr 6) . . . 417

 

Katarzyna Rosół

 

Globalizacja - telewizja - kultura. Wybrane kwestie. Komentarz do tekstu Eugeniusza Wilka (Kultura - Historia - Globalizacja nr 6) . . . 419

 

CZĘŚĆ III

 

Teksty

 

Krzysztof Borysławski

 

Jakie skutki biologiczne, demograficzne i kulturowe ma dla populacji spotkanie z Obcymi? . . . 423

 

What Biological, Demographic and Cultural Consequences for the Population Does a Meeting with the Strangers Have? .. . 435

 

Tomasz Burdzik

 

Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji . . . 437

 

Space as a Component of Identity in the World of Globalization . . . 453

 

Joseph C. Ebegbulem

 

The Failure of Collective Security in The Post World Wars I and II International System . . . 455

 

Klęska bezpieczeństwa zbiorowego w międzynarodowym systemie po I i II

 

Wojnie Światowej . . . 467

 

Rafał Ilnicki

 

Globalizacja techniczna jako proces autonomizacji przemysłu programów . . . 469

 

Technical Globalization as a Process of Autonomization of Programming Industries . . . 487

 

Mirosław Kocur

 

W stronę performatyki historycznej. Case study: Gest jako Ÿródło mowy . . . 489

 

Towards Historically Oriented Performance Studies. Case Study: The Gestural Origins of Speech . . . 514

 

Leszek Kopciuch

 

Zmienność historyczno-kulturowa a poznawanie wartości . . . 515

 

Historical-Cultural Variability and Value Cognition . . . 531

 

Bożena Matyjas

 

Obraz dzieciństwa globalnego. Kontekst pedagogiczny . . . 533

 

The Image of Global Childhood. The Pedagogical Context . . . 545

 

Tomasz Pietrek

 

Globalizacja - Plakat . . . 547

 

Globalization - A Poster . . . 549

 

Mirosława Wawrzak-Chodaczek

 

Rola teorii w wyjaśnianiu zjawisk społecznych w dobie globalizacji . . . 551

 

The Role of Theory in Explaining Social Phenomena in an Age of Globalization ...562

 

Komentarze

 

Franciszek Czech

 

E pluribus unum. Glosa do artykułu Adama Nobisa (Kultura - Historia - Globalizacja nr 10) . . . 565

 

Adam Nobis

 

Odpowiedź na komentarz Franciszka Czecha (Kultura - Historia - Globalizacja nr 11) . . . 572

 

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional