Otwarta księga

Historia - Kultura - Globalizacja vol. 7

Zespół redakcyjny: Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński

 

ISBN 978-83-62584-80-2

798 stron, format B5, oprawa miękka

Cena 25 PLN

zamow

+++++++++++++++++++

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie . . . 11

CZĘŚĆ I

Teksty

Piotr Badyna

Niezaściankowy „talerz" polskiej magnaterii końca XVII stulecia . . . 15

Non-Backwater „Plate" of Polish Magnates at the End of Seventeenth Century 32

Galia Chimiak

Między Zachodem a Globalnym Południem: Innowacje Odwrotne w Polsce . . . 33

Between the West and the Global South: Reverse Innovations in Poland . . . 53

Dominika Czarnecka

Look, see, peep...? About a phenomenon of township tours in South Africa and the motivations of its participants . . . 55

Patrzeć, widzieć, podglądać...? O zjawisku township tours i motywacjach ich uczestników w republice południowej Afryki . . . 70

Małgorzata Dancewicz

Performans w globalnych przestrzeniach miasta i sieci na przykładzie działań tactical media . . . 71

Performance in Global Spaces of the City and the Net: The Tactical Media Example . . . 86

Piotr Jakub Fereński

Polityczna rola miast w wymiarze globalnym . . . 87

The Political Role of Cities in a Global Dimension . . . 102

Bożena Gierek

Miejsce i rola obszarów Gaeltacht w procesach globalnych . . . 103

The place and role of the Gaeltacht in global processes . . . 117

Dorota Koczanowicz

Sztuka - doświadczenie - globalizacja . . . 119

Art-Experience-Globalization . . . 129

Leszek Kopciuch

Miasto - wybrane konteksty i przykłady z XX-wiecznej filozofii dziejów . . . 131

The City - Selected Contexts and Examples from the Twentieth Century Historiography . . . 143

Natalia Kućma

Miasto jako metafora wykluczenia . . . 145

The City as a Metaphor of Exclusion . . . 158

Barbara Kwaśny

Przyroda w mieście: lokalne i globalne geografie w perspektywie historycznej i współczesnej - przegląd wybranych propozycji badawczych . . . 159

Nature in the City: Local and Global Geographies in Historical and Present Perspective - Review of Research Proposals . . . 178

Rafał Nahirny

Subnatura i miasto. Przyroda poza kontrolą . . . 179

Subnature and the City: Nature out of Control . . . 192

Adam Nobis

Przyroda i globalność miasta . . . 193

Nature and the Globality of the City . . . 215

 

Dorota Płuchowska

 

Miasto jako medium i forma procesów globalizacji. Deskrypcja wybranych aspektów ujęcia systemowo-teoretycznego . . . 217

 

The City as a Medium and Form of Globalization Processes . . . 231

 

Aleksandra Różycka

 

Współczesna nostalgia w obliczu globalizacji . . . 233

 

Contemporary nostalgia and the globalization . . . 250

 

Lech Zdybel

 

Przyroda - dobro globalne (międzynarodowe) czy lokalne (narodowe)? Rozważania z filozofii politycznej, etyki biznesu, sozologii i pokrewnych dziedzin 251

 

Nature - A Global (International) or Local (National) Good: Investigations in Sozology, Business Ethics, and Political Science . . . 270

 

CZĘŚĆ II

 

Teksty

 

Daria Bręczewska-Kulesza

 

Rola historycznej i współczesnej zieleni publicznej w życiu miast na przykładzie Bydgoszczy . . . 273

 

The Historical and Modern Role of Public Green Areas in the Life of the City: Bydgoszcz as an Example . . . 285

 

Piotr Jakub Fereński

 

Social criticism of the powers of taste in a global and local perspective: An essay on urban aesthetics and class setup . . . 291

 

Społeczna krytyka władz gustu w perspektywie globalnej i lokalnej. Esej o estetyce miejskiej i klasowości . . . 302

 

Magdalena Filipiak

 

Tożsamość jednostki w społeczeństwie sieci . . . 303

 

Identity of an Individual in the Network Society . . . 321

 

Dymitr Gafarowski

 

Globalizacja a kultura narodowa. Perspektywa europejska . . . 323

Globalization and National Culture. The European Perspective . . . 337

Katarzyna Górak-Sosnowska

Jihadi cool: popkultura w służbie dżihadyzmu . . . 339

Jihadi cool: uses and misuses of popular culture in the name of jihadism . . . 358

Joanna Hańderek

Miasta zrównoważonego rozwoju - miasta w globalnym świecie . . . 359

Cities of Sustainable Development - Cities in a Global World . . . 375

Łukasz Iwasiński

Od kontroli jakości towarów do podstawowych problemów społecznych. O ewolucji konsumeryzmu . . . 377

From Quality Control of Goods to Basic Social Problems. The Evolution of Consumerism . . . 390

Dorota Koczanowicz

Kulturowy GPS. Refleksje z wystawy w Miami . . . 391

Cultural GPS. Reflections on the Miami Exhibition . . . 406

Ewa Markiewicz

W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki . . . 407

In Search of Authentic Tourist Experience. The Role of Collaborative Lifestyles in Creating Authentic Experience on the Tourist Market. An Outline of the Problem 423

Adam Nobis

Global Money: An Inspiration for the Ontology of Globalization . . . 425

Pieniądz globalny: inspiracje dla ontologii globalizacji . . . 444

Krzysztof Okoński

Zdrada i kontestacja. Pisarki niemieckie pochodzenia tureckiego wobec „społeczeństwa równoległego" . . . 447

Betrayal and Protest. German-Turkish Female Writers on the "Parallel Society" 459

 Jan Urbaniak

„Spichlerz Europy" - Gdańsk w oczach XVIII-wiecznych Holendrów. Recepcja i retoryka wizerunku miasta w kontekście upadku niderlandzkiej Republiki . . . 461

"The Granary of Europe": Gdańsk in the Eyes of Eighteenth-Century Dutchmen. The Reception and Rhetoric of the Image of the City in the Context of the Fall of the Dutch Republic . . . 479

Komentarze

Aleksander Serafin

Komentarz do tekstu Karoliny Golinowskiej „Globalne struktury współczesnego świata sztuki" (KHG, Nr 10) . . . 483

 

CZĘŚĆ III

Teksty

Piotr Badyna

Wybrane historie kartofla - Fryderyk II i ziemie polskie od XVII do połowy XIX stulecia . . . 489

The Histories of the Potato: Frederick II and Polish grounds between

the seventeenth and nineteenth century . . . 512

Monika Banaś

Deglobalizacja. W poszukiwaniu symetrii . . . 513

De-globalization. In Search for a Symmetry . . . 527

Magdalena Barbaruk

Globalna lekcja miast Południa . . . 529

The Global Lesson of Southern Cities . . . 542

Bato Dondukov

The Global Space of Dialogue and Conflict: The Case of Russian Buddhists . . . 543

Globalna przestrzeń dialogu I konfliktu: przypadek rosyjskich buddystów . . . 557

Piotr Jakub Fereński

Świat, jakiego nie znamy . . . 559

The world which is unknown . . . 573

Karolina Golinowska

Globalne ścieżki instytucji kultury - uczestnictwo, partycypacja czy edukacja 575

Global Paths of Cultural Institutions: Participation, Attendance or Education . . 588

Katarzyna Jasikowska

Światowe Forum Społeczne, jako arena tworzenia zmiany świadomości społecznej - neoliberalna globalizacja gospodarcza jest nietrwała . . . 589

Social Forum as the arena for creation of lasting change within social consciousness in the era of neoliberal globalization . . . 607

Joanna Kapica-Curzytek

Sytuacja i perspektywy języka planetarnego (globalnego) w kontekście globalizacji 609

Situation and prospects of the planetary (global) language in the context of globalization . . . 623

Małgorzata Kniaź

Globalizacja językowa a świat arabski. Trwałość przemian? . . . 625

Linguistic Globalization and the Arab world. Durability of Change? . . . 639

Leszek Kopciuch

Powinność i wartość globalizacji (z przykładami stanowisk dziewiętnastowiecznych i późniejszych) . . . 641

Tasks and Values of Globalization (with Examples from the nineteenth century and later) . . . 661

Agata Kosecka

Cyberpaństwo, tendencje, zagrożenia . . . 663

Cyber-State, Tendencies, Dangers . . . 676

Agnieszka Kuna-Broniowska

Postawy wobec ról rodzaju w planie kwestionariuszowych badań międzykulturowych 677

Attitudes toward gender roles in the context of intercultural research . . . 694

Ewa £ukaszyk

Restytucja OEródziemnomorza. Poszukiwanie transkulturowej ciągłości w pisarstwie Amina Maaloufa . . . 695

Restitution of the Mediterranean. The search for transcultural continuity in the writings of Amin Maalouf . . . 710

Janusz Myszczyszyn

Oddziaływanie polityki handlu zagranicznego w kształtowaniu współczesnych procesów globalizacyjnych na przykładzie wybranych gospodarek z wczesnym take-off . . . 711

The Influence of Foreign Commerce Policy in the Constitution of Contemporary Globalization Processes: The Example of Selected Economies with Early Take-Off 731

Adam Nobis

Pytania o trwałość globalizacji . . . 733

Some Questions Concerning the Durability of Globalization . . . 748

Elżbieta Olzacka

„Globalna kariera" zachodniego sposobu prowadzenia wojen - trwały trend czy przemijająca świetność? . . . 749

"Global Career" of the Western Way of War - Continuing Trend or Passing Glory? . . . 762

Piotr Pieńkowski

Wspólnota globalnych ryzyk. Rozważania o (nie)możliwej jedności . . . 763

The community of global risks. Deliberations on the (im)possible unity . . . 779

Kamil Szymański

Trwałość techniki w kontekście globalizacji . . . 781

Persistence of technology in the context of globalization . . . .797

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30

Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional