Otwarta księga

Historia - Kultura - Globalizacja vol. 7

Zespół redakcyjny: Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński

 

ISBN 978-83-62584-80-2

798 stron, format B5, oprawa miękka, waga 1180g

Cena 25 PLN

zamow

+++++++++++++++++++

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie . . . 11

CZĘŚĆ I

Teksty

Piotr Badyna - Niezaściankowy „talerz" polskiej magnaterii końca XVII stulecia . . . 15 [Non-Backwater „Plate" of Polish Magnates at the End of Seventeenth Century]

Galia Chimiak - Między Zachodem a Globalnym Południem: Innowacje Odwrotne w Polsce . . . 33 [Between the West and the Global South: Reverse Innovations in Poland]

Dominika Czarnecka - Look, see, peep...? About a phenomenon of township tours in South Africa and the motivations of its participants . . . 55 [Patrzeć, widzieć, podglądać...? O zjawisku township tours i motywacjach ich uczestników w republice południowej Afryki ]

Małgorzata Dancewicz - Performans w globalnych przestrzeniach miasta i sieci na przykładzie działań tactical media . . . 71 [Performance in Global Spaces of the City and the Net: The Tactical Media Example ]

Piotr Jakub Fereński - Polityczna rola miast w wymiarze globalnym . . . 87 [The Political Role of Cities in a Global Dimension]

Bożena Gierek - Miejsce i rola obszarów Gaeltacht w procesach globalnych . . . 103 [The place and role of the Gaeltacht in global processes ]

Dorota Koczanowicz - Sztuka - doświadczenie - globalizacja . . . 119 [Art-Experience-Globalization]

Leszek Kopciuch - Miasto - wybrane konteksty i przykłady z XX-wiecznej filozofii dziejów . . . 131 [The City - Selected Contexts and Examples from the Twentieth Century Historiography]

Natalia Kućma - Miasto jako metafora wykluczenia . . . 145 [The City as a Metaphor of Exclusion]

Barbara Kwaśny - Przyroda w mieście: lokalne i globalne geografie w perspektywie historycznej i współczesnej - przegląd wybranych propozycji badawczych . . . 159 [Nature in the City: Local and Global Geographies in Historical and Present Perspective - Review of Research Proposals]

Rafał Nahirny - Subnatura i miasto. Przyroda poza kontrolą . . . 179 [Subnature and the City: Nature out of Control]

Adam Nobis - Przyroda i globalność miasta . . . 193 [Nature and the Globality of the City]

Dorota Płuchowska - Miasto jako medium i forma procesów globalizacji. Deskrypcja wybranych aspektów ujęcia systemowo-teoretycznego . . . 217 [The City as a Medium and Form of Globalization Processes]

Aleksandra Różycka - Współczesna nostalgia w obliczu globalizacji . . . 233 [Contemporary nostalgia and the globalization]

Lech Zdybel - Przyroda - dobro globalne (międzynarodowe) czy lokalne (narodowe)? Rozważania z filozofii politycznej, etyki biznesu, sozologii i pokrewnych dziedzin 251 [Nature - A Global (International) or Local (National) Good: Investigations in Sozology, Business Ethics, and Political Science]

CZĘŚĆ II

Teksty

Daria Bręczewska-Kulesza - Rola historycznej i współczesnej zieleni publicznej w życiu miast na przykładzie Bydgoszczy . . . 273 [The Historical and Modern Role of Public Green Areas in the Life of the City: Bydgoszcz as an Example]

Piotr Jakub Fereński - Social criticism of the powers of taste in a global and local perspective: An essay on urban aesthetics and class setup . . . 291 [Społeczna krytyka władz gustu w perspektywie globalnej i lokalnej. Esej o estetyce miejskiej i klasowości]

Magdalena Filipiak - Tożsamość jednostki w społeczeństwie sieci . . . 303 [Identity of an Individual in the Network Society]

Dymitr Gafarowski - Globalizacja a kultura narodowa. Perspektywa europejska . . . 323 [Globalization and National Culture. The European Perspective]

Katarzyna Górak-Sosnowska - Jihadi cool: popkultura w służbie dżihadyzmu . . . 339 [Jihadi cool: uses and misuses of popular culture in the name of jihadism]

Joanna Hańderek - Miasta zrównoważonego rozwoju - miasta w globalnym świecie . . . 359 [Cities of Sustainable Development - Cities in a Global World]

Łukasz Iwasiński - Od kontroli jakości towarów do podstawowych problemów społecznych. O ewolucji konsumeryzmu . . . 377 [From Quality Control of Goods to Basic Social Problems. The Evolution of Consumerism]

Dorota Koczanowicz - Kulturowy GPS. Refleksje z wystawy w Miami . . . 391 [Cultural GPS. Reflections on the Miami Exhibition]

Ewa Markiewicz - W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki . . . 407 [In Search of Authentic Tourist Experience. The Role of Collaborative Lifestyles in Creating Authentic Experience on the Tourist Market. An Outline of the Problem]

Adam Nobis - Global Money: An Inspiration for the Ontology of Globalization . . . 425 [Pieniądz globalny: inspiracje dla ontologii globalizacji]

Krzysztof Okoński - Zdrada i kontestacja. Pisarki niemieckie pochodzenia tureckiego wobec „społeczeństwa równoległego" . . . 447 [Betrayal and Protest. German-Turkish Female Writers on the "Parallel Society"]

Jan Urbaniak - „Spichlerz Europy" - Gdańsk w oczach XVIII-wiecznych Holendrów. Recepcja i retoryka wizerunku miasta w kontekście upadku niderlandzkiej Republiki . . . 461 ["The Granary of Europe": Gdańsk in the Eyes of Eighteenth-Century Dutchmen. The Reception and Rhetoric of the Image of the City in the Context of the Fall of the Dutch Republic]

Komentarze

Aleksander Serafin - Komentarz do tekstu Karoliny Golinowskiej „Globalne struktury współczesnego świata sztuki" (KHG, Nr 10) . . . 483

CZĘŚĆ III

Teksty

Piotr Badyna - Wybrane historie kartofla - Fryderyk II i ziemie polskie od XVII do połowy XIX stulecia . . . 489 [The Histories of the Potato: Frederick II and Polish grounds between the seventeenth and nineteenth century]

Monika Banaś - Deglobalizacja. W poszukiwaniu symetrii . . . 513 [De-globalization. In Search for a Symmetry]

Magdalena Barbaruk - Globalna lekcja miast Południa . . . 529 [The Global Lesson of Southern Cities]

Bato Dondukov - The Global Space of Dialogue and Conflict: The Case of Russian Buddhists . . . 543 [Globalna przestrzeń dialogu I konfliktu: przypadek rosyjskich buddystów]

Piotr Jakub Fereński - Świat, jakiego nie znamy . . . 559 [The world which is unknown]

Karolina Golinowska - Globalne ścieżki instytucji kultury - uczestnictwo, partycypacja czy edukacja 575 [Global Paths of Cultural Institutions: Participation, Attendance or Education]

Katarzyna Jasikowska - Światowe Forum Społeczne, jako arena tworzenia zmiany świadomości społecznej - neoliberalna globalizacja gospodarcza jest nietrwała . . . 589 [Social Forum as the arena for creation of lasting change within social consciousness in the era of neoliberal globalization]

Joanna Kapica-Curzytek - Sytuacja i perspektywy języka planetarnego (globalnego) w kontekście globalizacji 609 [Situation and prospects of the planetary (global) language in the context of globalization]

Małgorzata Kniaź - Globalizacja językowa a świat arabski. Trwałość przemian? . . . 625 [Linguistic Globalization and the Arab world. Durability of Change?]

Leszek Kopciuch - Powinność i wartość globalizacji (z przykładami stanowisk dziewiętnastowiecznych i późniejszych) . . . 641 [Tasks and Values of Globalization (with Examples from the nineteenth century and later)]

Agata Kosecka - Cyberpaństwo, tendencje, zagrożenia . . . 663 [Cyber-State, Tendencies, Dangers]

Agnieszka Kuna-Broniowska - Postawy wobec ról rodzaju w planie kwestionariuszowych badań międzykulturowych 677 [Attitudes toward gender roles in the context of intercultural research]

Ewa Łukaszyk - Restytucja Śródziemnomorza. Poszukiwanie transkulturowej ciągłości w pisarstwie Amina Maaloufa . . . 695 [Restitution of the Mediterranean. The search for transcultural continuity in the writings of Amin Maalouf ]

Janusz Myszczyszyn - Oddziaływanie polityki handlu zagranicznego w kształtowaniu współczesnych procesów globalizacyjnych na przykładzie wybranych gospodarek z wczesnym take-off . . . 711 [The Influence of Foreign Commerce Policy in the Constitution of Contemporary Globalization Processes: The Example of Selected Economies with Early Take-Off]

Adam Nobis - Pytania o trwałość globalizacji . . . 733 [Some Questions Concerning the Durability of Globalization]

Elżbieta Olzacka - „Globalna kariera" zachodniego sposobu prowadzenia wojen - trwały trend czy przemijająca świetność? . . . 749 ["Global Career" of the Western Way of War - Continuing Trend or Passing Glory?]

Piotr Pieńkowski - Wspólnota globalnych ryzyk. Rozważania o (nie)możliwej jedności . . . 763 [The community of global risks. Deliberations on the (im)possible unity]

Kamil Szymański - Trwałość techniki w kontekście globalizacji . . . 781 [Persistence of technology in the context of globalization]

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional