Otwarta księga

Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski

pod redakcją Jędrzeja Chumińskiego i Krzysztofa Popińskiego

Książka z cyklu "Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą" – spotkanie III

978-83-88178-67-2

format B5, 400 stron, oprawa miękka, waga 616 g

Wrocław 2008

cena 35 zł

 

zamow


SPIS TREŚCI

________________________________________________________________

Wstęp

Marek Cetwiński - Historiografia polska jako dziedzictwo zaborów.

Piotr Badyna - Stefan Garczyński i Hugo Kołłątaj, dwie koncepcje reform przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Janusz Skodlarski - Program ekonomiczny Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Założenia, realizacja, efekty.

Wojciech Morawski - Wpływ zaborów na rozwój miast polskich.

Małgorzata Słodowa-Hełpa - Zacofanie czy postęp? Paradoksy kultury ekonomicznej oraz modernizacji polskiej wsi w XIX i XX wieku na przykładzie Wielkopolski.

Piotr Koryś - Romantyczny patriotyzm i pozytywistyczny nacjonalizm. Dwa style myślenia o narodzie polskim na przełomie XIX i XX wieku i ich przyszłe konsekwencje.

Roman Macyra - Przedsiębiorczość i etos pracy Wielkopolan a pragmatyzm w II RP.

Edward Włodarczyk - Czy ziemie polskie potrzebowały morza w rozwoju gospodarczym w okresie zaborów?

Mieczysław Sobczak - Problematyka społeczno-polityczna i gospodarcza w myśli narodowodemokratycznej w okresie zaborów i międzywojnia (wybrane zagadnienia).

Cecylia Leszczyńska, Łucja Lisiecka - Emigracja z ziem polskich w XIX wieku - kierunki i skala.

Krzysztof Broński - Dziedzictwo komunikacyjne Galicji. Zarys problematyki.

Bartosz Kruk - ,,Wielkie - małe stacje" śladami dawnych kolejowych przejść granicznych między zaborami.

Andrzej Pieczewski - Jan Gottlieb Bloch - egzemplifikacja działań pozytywistycznych.

Sylwia Straszak-Chandoha - Problem struktury agrarnej w koncepcjach Wincentego Stysia na tzw. Ziemiach Odzyskanych (Dolny Śląsk).

Marek Burak - Politechnika Lwowska - jedyna polska wyższa uczelnia techniczna w czasie rozbiorów - jej rola w procesie modernizacyjnym niepodległej Polski.

Bogusław Piotr Marks - Giełdy na ziemiach polskich pod zaborami (1817-1918).

Adam Czmuchowski - Rozwój przemysłu metalurgicznego w okresie Królestwa Polskiego na przykładzie inwestycji Stanisława Staszica w dorzeczu Bobrzy w Staropolskim Okręgu Przemysłowym.

Marek Zawadka - Utrzymanie techniczne odrzańskiej drogi wodnej w drugiej połowie XX wieku.Bartosz Stefańczyk - Własnościowe konsekwencje epoki zaborów.

Zygmunt Woźniczka - Działania na rzecz integracji gospodarki Górnego Śląska z gospodarką polską w pierwszej połowie XX wieku.

Bartosz Walicki - Lwów jako miasto garnizonowe.

Wójcik Teodor - Ceny pojazdów mechanicznych (samochodów i motocykli) w Polsce w okresie międzywojennym w latach 1921-1939.

Tomasz Głowiński - Od złotych polskich do złotych „krakowskich" - ekonomiczne i społeczne skutki ewakuacji banku emisyjnego we wrześniu 1939 r.

Grzegorz Miernik - Dziedzictwo zaborów i jego przezwyciężanie w koncepcjach gospodarczych władz Polski Ludowej w okresie stalinizmu (wybrane problemy).

Łukasz Paprotny - Przemysł PRL a dziedzictwo zaborów.

Krzysztof Popiński - Wybrane aspekty kształcenia na poziomie wyższym na ziemiach polskich w okresie zaborów.

Emilia Konopska-Struś - Rola polskiej spółdzielczości bankowej w rozwoju rzemiosła w aspekcie historycznym.

Jędrzej Chumiński - Wpływ systemu edukacyjnego państw zaborczych na poziom wykształcenia robotników przemysłu polskiego 1918-1956.

e-mail: wydawnictwo@gajt.pl

Zapraszamy
od 9.30 do 15.30


Wydawnictwo GAJT umieszczone zostało w wykazie wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 24600;
e-adres wykazu)


Copyright (c) 2009 GAJT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional